Uygulamalı Sistem Mühendisliği Eğitimi

Sistem mühendisliği, “sistem düşüncesi” kavramları ve ilkeleri çerçevesinde, bilimsel, teknolojik ve yönetim metotlarını uygulayarak başarılı sistemlerin gerçekleştirilmesini ve bu sistemlerin ömür devirleri boyunca yönetilmesini sağlayan, disiplinler arası bir uzmanlık alanıdır. Bu bağlamda sistem mühendisliği, jenerik sistem ömür devrinin kavramsal tanımlama, geliştirme, üretim, kullanıma alma, işletme, destek ve kullanımdan çıkarma aşamalarının tümünü dikkate alarak kullanıcı ihtiyaçlarını en etkili şekilde karşılayan ürünün tanımlanmasını ve gerçekleştirilmesini sağlar.

Sistem mühendisliği yönetimi, proje yönetimi ile birlikte, bu süreçlerin maliyet etkin bir biçimde, verilen kapsam, bütçe ve takvim kısıtları ile teknik performans hedefleri çerçevesinde gerçekleştirilmesini hedefler.

Günümüzde, savunma, havacılık ve uzay, bilgi ve iletişim teknolojileri, elektronik, makine, otomotiv gibi sektörlerde, ürün karmaşıklığı her geçen gün artmakta, sistemler, akıllı/otonom ve sistemlerden oluşan sistemlere (SoS) dönüşmektedir. Bu ve benzeri ileri teknolojiler içeren özgün ürünler geliştirmeyi gerektiren her alanda başarılı sistemler ortaya koyabilmek için sistem mühendisliği disiplininin uygulanması kaçınılmaz bir gereksinim, bir zorunluluk haline gelmiştir.

Uygulamalı Sistem Mühendisliği Eğitimi, yeni ürün (sistem, donanım, yazılım, servis) geliştirme süreçlerinde, ArGe ve teknoloji geliştirme faaliyetlerinde, mevcut ürünlerin üretim, bakım, destek ve idame süreçlerinde ve/veya  tedarikçi olarak büyük sistemlerde kullanılan alt sistem, donanım ya da yazılım bileşenlerinin geliştirme ve üretim süreçlerinde görev alan;

 • Sistem mühendisleri,
 • Sistem analistleri
 • Sistem mimarları
 • Sistem tasarımcıları
 • Donanım mühendisleri
 • Yazılım mühendisleri
 • Üretim mühendisleri
 • Entegrasyon ve test mühendisleri
 • Tümleşik ürün desteği mühendisleri
 • Mühendislik ekip yöneticileri
 • Proje yöneticileri
 • Kalite güvencesi uzmanları

ve benzeri teknik alan uzmanları için geliştirilmiştir.

Uygulamalı Sistem Mühendisliği Eğitimi, sistem ömür devri süreçleri çerçevesinde, sistem mühendisliğini bir uzmanlık alanı olarak tüm boyutlarıyla ele alan bir programdır. Eğitimin amacı, ArGe ve yeni ürün geliştirme süreçleri ile proje yönetimi çalışmalarında görev alan uzmanların, sistem mühendisliği alanındaki bilgilerini geliştirmelerine, gelişen standartlar ışığında güncellemelerine ve uygulamalarla pekiştirmelerine destek olmaktır.

Eğitimde, teknik ve teknik yönetim süreç grupları üzerinden adım adım ilerlenerek ömür devrinin her önemli aşama geçişinde üretilmesi beklenen model ya da iş ürünlerine yönelik örnekler gösterilmekte; tanımlanan küçük sistem geliştirme projeleri kapsamında katılımcıların benzer model ya da iş ürünlerini üretmelerini sağlayacak şekilde örnek uygulamalar gerçekleştirilmektedir.

Uygulamalı Sistem Mühendisliği Eğitimi’nin sonunda katılımcılar; INCOSE “Systems Engineering Handbook”, ISO/IEC/IEEE-15288, ANSI/GEIA EIA-632 ve bağlı/ilgili rehberler/standartlar; bu standartlar perspektifinden, teknik süreçler, teknik yönetim süreçleri ile bu süreçlerin PMI “Project Management Body of Knowledge”, ISO-21500, ISO/IEC/IEEE-29110 rehber ve standartlarında tanımlı proje yönetim süreçleriyle ilişkileri; bu kapsamda gerçekleştirilen sistem mühendisliği ve teknik yönetim çalışmaları; bu çalışmalarda kullanılan yöntemler ve araçlar ile üretilen model ve iş ürünleri konusunda ayrıntılı bilgi edinirler.

Katılımcılar bu bilgileri takımlar halinde gerçekleştirilecek uygulamalarla ve uluslararası düzeyde farklı örnekleri inceleyerek pekiştirirler. Ayrıca çalışmalarda kullanılan “V modeli”, paydaş ihtiyaçlarının açığa çıkarılması, bağlam analizi, senaryo geliştirme, gereksinim analizi ve ayrıştırma, mimari modelleme, N2, ödünleme (trade-off), işlevsel akış blok şeması, etkililik, performans ve teknik performans, iş dağılım ağacı vb. yöntemleri uygulayarak öğrenirler.

Uygulamalı Sistem Mühendisliği Eğitimi’nin kapsamı aşağıda verilmektedir:

 • Sistem Mühendisliğinde Temel Kavramlar
 • Teknik Süreçler
  • İş – Görev Analizi
  • Paydaş İhtiyaçları/Gereksinimleri Tanımlama
  • Kavramsal Tanımlama
  • Sistem Gereksinimleri Tanımlama
  • Sistem Mimarisi
  • Alt Sistem/Öğe Gereksinimleri Tanımlama
  • Ayrıntılı Tasarım ve Gerçekleştirme
  • Sistem/Alt Sistem Tümleştirme ve Doğrulama
  • Aktarım ve Sistem Geçerli Kılma
  • İşletme ve Destek
  • Kullanımdan Çıkarma
 • Teknik Yönetim Süreçleri
  • İş Dağılım Ağacı
  • Teknik Planlama
  • Gereksinim Yönetimi
  • Arayüz Yönetimi
  • Risk Yönetimi
  • Konfigürasyon Yönetimi
  • Teknik Veri Yönetimi
  • Karar Analizi/Yönetimi
  • Teknik Değerlendirme ve Kontrol
  • Teknik Performans Yönetimi
  • Teknik Gözden Geçirmeler ve Tetkikler
 • Mühendislik Özel Uzmanlık Alanları Entegrasyonu

Dört gün süreli eğitim, savunma ve elektronik sanayiinde sistem mühendisliği, proje yönetimi, mühendislik yönetimi, sistem geliştirme, yazılım ve donanım geliştirme alanlarında 30 yılı aşkın saha deneyimine sahip uzmanlarımız tarafından, Web tabanlı bir sistem mühendisliği aracı üzerinden açıklamalı ve uygulamalı olarak gerçekleştirilmektedir.

Kapsamı, uygulamaları ve programı kurum ve kuruluşların güncel ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilen Uygulamalı Sistem Mühendisliği Eğitimi için info[at]tekim.com.tr ya da info[at]tekimakademi.net adreslerinden ayrıntılı bilgi ve teklif istenebilir.


Dünya’da ve Türkiye’de Sistem Mühendisliği

INCOSE ve ISO gibi uluslararası organizasyonlarda, NASA ve ABD Savunma Bakanlığı (DoD) gibi bu disiplinin temellerinin oluşturulmasında katkıları olan kurumlarda sistem mühendisliği disiplininin formel olarak uygulanmasına yönelik çok sayıda standart, rehber ve model geliştirilmektedir. ISO/IEC/IEEE 15288 standardı ve bu standardı temel alan INCOSE Sistem Mühendisliği El Kitabı, sistem ömür devri  süreçleri ile bu süreçlerde gerçekleştirilmesi beklenen çalışmaları tanımlamaktadır. Sistem mühendisliği çalışmalarının dokümantasyonu amacıyla, bu çalışmalar kapsamında üretilmesi beklenen iş ürünlerinin içerikleri ISO/IEC/IEEE 15289 ve benzeri standartlarda tanımlanmaktadır.

Türkiye’de sistem mühendisliği disiplininin yeni ürün geliştirme projelerinde uygulanması savunma sanayiinde başlamış olup ilk uygulama örnekleri 90’lı yılların başlarında görülmüştür. Ülke içinde ArGe ve özgün ürün geliştirme çalışmalarının artışına paralel olarak sistem mühendisliği disiplini askeri ve sivil kuruluşlarda yaygın bir uygulama alanı bulmuştur. Bu disiplini mühendislik alanının parçası bağımsız bir birim olarak organizasyon şemalarına dahil eden kuruluşların sayısı da hızla artmaktadır.

TEKİM ve Sistem Mühendisliği

TEKİM 2005 yılında, savunma sanayiinde 80’li yıllardan bu yana ArGe, mühendislik, sistem mühendisliği ve proje yönetimi alanlarında çalışmış, onlarca büyük savunma sanayii projesinde yönetici, sistem mühendisi ve ArGe uzmanı olarak görev almış bir ekip tarafından kurulmuştur. Ülkemiz savunma sanayiindeki ilk sistem mühendisliği uygulamaları bu ekip tarafından başlatılmış ve geliştirilmiştir. TEKİM’in amacı, Tekim Akademi markası altında verdiği uygulamalı sistem mühendisliği eğitimleri yoluyla alan bilgisinin ve saha tecrübesinin ihtiyaç duyan kurum, kuruluş ve ekiplere aktarılmasıdır.


Referanslar

(1) INCOSE: International Council on Systems Engineering  – INCOSE Systems Engineering Handbook

(2) ISO: International Organization for Standardization

(3) ISO/IEC/IEEE-15288 : Systems and Software Engineering — System life-cycle processes

(4) ISO/IEC/IEEE 15289 Systems and software engineering — Content of life-cycle information items (documentation)